Get Adobe Flash player

Skype kontakt

Contact

Email:
Predmet poruke:
Poruka:
1+1 jednako je:

Naši prevodioci rade za većinu državnih ustanova, vladinih i nevladinih organizacija, različite privredne, kulturne i političke subjekte. Oni imaju sve potrebne reference, kao i dugogodišnje iskustvo na poslovima pisanog, simultanog i konsekutivnog prevodjenja, te Vam možemo garantovati brze i efikasne usluge koje odgovaraju svetskim standardima. Dokaz za to su, izmedju ostalog, ugovori o poslovnoj saradnji koje, iz godine u godinu, imamo sa različitim Ministarstvima i Fakultetima.

 

To znači da i Vi, preko Autorskog biroa, možete angažovati stručne prevodioce za sve svetski priznate jezike i sve vrste prevoda (simultano, konsekutivno i pisano).
IZVOD IZ RADNIH USLOVA ZA
SIMULTANO I KONSEKUTIVNO
PREVOĐENJE
Kabine, odnosno govornik, tabla i projekciono platno, moraju biti tako postavljeni da ih prevodilac može jasno videti. 
Radno vreme prevodilaca iznosi 6 (šest) časova dnevno. U radno vreme uračunate su i pauze, sa izuzetkom prekida za ručak, ukoliko nije kraći od 90 minuta. Rad duži od šest časova dnevno smatra se prekovremenim 8 s tim da se prekoračenje do pola časa ne obračunava). Delovi sata računaju se kao puni sati. 
Broj prevodilaca zavisi od broja jezika i dužine trajanja skupa:
a/ za skupove sa dva jezika (jedan strani –prevođenje u oba smera)
u trajanju do četiri sata dnevno, potrebna su dva prevodioca;
b/ za skupove sa dva jezika (jedan strani i srpski – prevođenje u oba smera)
u trajanju od četiri do šest sati dnevno, potrebna su tri prevodioca;
c/ za skupove sa 3 ili 4 jezika ( 2 ili 3 strana i srpski – za prevođenje u svim pravcima, potrebna su po dva prevodioca za svaki jezik /kabinu;
d/ za skupove sa pet ili više jezika, potrebna su za svaku kabinu po tri prevodioca, s tim što ukupna broj može biti i manji, zavisno od toga koji su jezici, odnosno jezičke kombinacije u pitanju
Snimanje prevoda podleže Zakonu o autorskim pravima. Organizator mora prethodno dobiti saglasnost prevodilaca čiji prevod snima i kojima se autorska naknada uvećava za 30%. Prevodioci čiji je prevod sniman dužni su da skinuti prevod  autorizuju bez posebne nadoknade.
Autorska naknada za obavljeno prevođenje pripada prevodiocima u neto iznosu za sve dane trajanja skupa; delovi dana računaju se kao puni dani. Ugovor o autorskom delu zaključuje se u neto iznosu a korisnik je obavezan da uplati bruto iznos (porezi i doprinosi za autora)  koji se uplaćuje u roku od najviše 5 (pet) radnih dana po obavljenom prevođenju.
Putni troškovi i dnevnice.Prevodiocima za obavljanje poslova van njihovog stalnog mesta boravka pripadaju putni troškovi, kao i pun pansion u hotelu u kome odsedaju i ostali učesnici skupa. Za prevoz, prevodioci mogu koristiti avion, voz, autobus, ili putnički automobil.


Kriterijum koji prevodioci koje angažuje “Autorski biro” moraju zadovoljiti kako bi se održao kvalitet prevoda:
Prevodioci moraju već biti članovi nekog od priznatih prevodilačkih udruženja ili moraju imati minimum 5 godina radnog iskustva sa referencama. O angažovanju za prvo prevodjenje odlučuje upravni odbor na predlog stručnog saveta.
ALEKSIĆ DR MARIJANA                             (BUGARSKI)
ALTARAC BRANKA sud.tumač                     (ENGLESKI, ŠPANSKI)
ANDRIĆ STAMENKO MILICA                      (RUSKI)
ARSENIJEVIĆ IVANA                                   (NEMAČKI)
BARBUL SONJA                                            (ROMSKI)
BETINSKI ILIJA                                            (MAKEDONSKI)
BOGOJEVIĆ JELENA, sudski tumač             (ENGLESKI, ŠPANSKI)BOJANIĆ TIJARDOVIĆ
DRAGANA                                                    (SLOVENAČKI)
VELAŠEVIĆ BILJANA                                  (ENGLESKI)
VOJVODIĆ RADE                                        (RUSKI)
GAEV TANJA                                               (RUSKI, UKRAJINSKI)
GRKOVIĆ IVANKA                                      (ENGLESKI)
DJAPA VUKICA                                           (RUSKI)
DJEKIĆ JASMINA                                       (GRČKI, ENGLESKI)
ZARUBNICA NADEŽDA                               (ŠPANSKI)
ILIĆ NENAD                                                 (ROMSKI)
JANKOVIĆ VIDOSAVA, Ph.D                      (ENGLESKI, FRANCUSKI)
JANČIĆ LJILJANA sud tumač                   (ITALIJANSKI)
JOVA VERONIKA                                       (RUMUNSKI)
JUGOVIĆ KRKELJIĆ JELENA                   (ITALIJANSKI)
KAPETANIĆ OLGICA sud.tumač               (ITALIJANSKI)
KRSTIĆ - MATIĆ MAJA                              (NEMAČKI, ENGLESKI)
KVAPIL DUŠAN                                          (ČEŠKI)
KNEŽEVIĆ MARIJA                                    (ENGLESKI, NEMAČKI)
KOMLJENOVIĆ GORDANA                       (ENGLESKI)
KONČAR NIKOLIĆ VESNA                        (FRANCUSKI
KOSTIĆ VESELIN Ph.D                             (ENGLESKI)
KOSTIĆ VESNA                                          (ENGLESKI)
KRIČKOVIĆ GORAN                                  (ENGLESKI, ITALIJANSKI,.FRANCUSKI)
LABUS VUKOVIĆ MARIJANA                    (FRANCUSKI)
LOMPAR DRAGICA                                   (ŠPANSKI, ENGLESKI, NEMAČKI)
MARIČIĆ DUŠANKA sud.tumač.              (ITALIJANSKI)
MILJANIĆ ŽANETA                                    (ENGLESKI)
MIĆIĆ MELITA                                           (BUGARSKI)
NIKČEVIĆ KSENIJA                                  (ENGLESKI)
OSTOJIĆ JANA                                         (NEMAČKI)
PAVLOV BISERKA                                    (ENGLESKI)
PAVLOVIĆ DUŠANKA                               (NEMAČKI)
PAP ERIKA                                                (MAĐARSKI)
PETROSKI TRAJKO                                 (ROMSKI, MAKEDONSKI,
.                                                                 (ENGLESKI, FRANCUSKI)
POPOVIĆ SLOBODAN                              (NEMAČKI)
POPOVIĆ IRENA                                       (NEMAČKI)
SEKICKI IVANA                                         (RUSKI)
POPOVIĆ JELENA                                    (ENGLESKI)
RADENOVIĆ MILENA                               (ENGLESKI, FRANCUSKI, ITALIJANSKI)
SIMIĆ MR VOJISLAV                                (ARAPSKI)
SPASIĆ ŽELMIRA                                    (SLOVAČKI)
SRDANOV MIRJANA                               (ENGLESKI)
STAMATOPULOS KOSTA                        (GRČKI)
STOJMENOVIĆ JELENA                          (ENGLESKI)
ĆIRIĆ VERA                                             (ENGLESKI)
ĆOSIĆ DR ILEANA                                  (FRANCUSKI, ENGLESKI)
CVETKOVIĆ NIKOLA                               (NEMAČKI)
ČAJKANOVIĆ NIKOLA                            (FRANCUSKI, ENGLESKI)
ČOLAK ANTIĆ BOŠKO                            (ENGLESKI, FRANCUSKI)
ŠARALIEVA ĆIRIĆ GALINA                     (BUGARSKI)
ŠOFRANAC NATAŠA, M.A.                        (ENGLESKI)
 
SLOŽENO PO AZBUČNOM REDU