Popunite ovaj formular a potom pritisnite dugme za slanje. Odgovorićemo u najkraćem vremenskom roku.

Poslodavac

Adresa poslodavaca

PIB poslodavca

Ime i prezime zastupnika poslodavca

Ime i prezime ugovarača - izvršioca

Adresa ugovarača - izvršioca

Opstina ugovarača - izvršioca

Grad ugovarača - izvršioca

JMBG ugovarača - izvršioca

Broj pasosa za strane drzavljane

(ako je autor strani drzavljanin)

Broj racuna

Kod banke

ugovarač - izvršilac je penziono osiguran:Osiguran je u fondu.................................

 

.................................

................................................................

................................................................

 

.................................

................................................................

................................................................

................................................................

 

.................................

 

.................................

Drugo

ugovarač - izvršilac je clan udruzenja i na taj nacin ostvartuje penziono osiguranje

(opciono)

ugovarač - izvršilac je strani drzavljanin

(opciono)

predmet ugovora o delu
 

Dogovoreni NETO iznos

ili dogovoreni BRUTO iznos

Rok predaje

Rok placanja

Kontakt telefon ugovarača - izvršioca

Kontakt mail ugovarača - izvršioca

   
 
 
E-mail adress