Popunite ovaj formular a potom pritisnite dugme za slanje. Odgovorićemo u najkraćem vremenskom roku.


Korisnik autorskog dela

Adresa korisnika

PIB

Ime i prezime zastupnika

Ime i pezime autora

Adresa autora

Opstina autora

Grad autora

JMBG autora

Broj pasosa za strane drzavljane

(ako je autor strani drzavljanin)

Broj racuna

Kod banke

Autor je penziono osiguran:

da    ne

Osiguran je u fondu Nemanjina      Novi Beograd     Vojvodina

Drugo

Autor je clan udruzenja i na taj nacin ostvartuje penziono osiguranje

(opciono)

Autor je strani drzavljanin

(opciono)

Autorsko delo
 

Dogovoreni NETO iznos
ili dogovoreni BRUTO iznos
Rok predaje autorskog dela
Rok placanja
Kontakt telefon
E-mail adress